PTHC - logo POLSKIE TOWARZYSTWO HISTOCHEMIKÓW i CYTOCHEMIKÓW

  Aktualności  
 
  Konferencje  
 
  Zarząd Główny PTHC  
 
  Oddziały regionalne  
 
  Historia PTHC  
 
  Członkowie honorowi  
 
  Statut  
 
  Wydawnictwa PTHC  
 
  Inne wydawnictwa  
 
  Metodyki  
 
  Histochemia w świecie  
 
  Ciekawe zdjęcia  
 
  Ciekawe linki  
 
  Archiwum  
 
  Kontakt  
 

ePNP - logo

ODDZIA£Y REGIONALNE POLSKIEGO TOWARZYSTWA
HISTOCHEMIKÓW I CYTOCHEMIKÓW

PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁÓW TERENOWYCH

BIAŁYSTOK

Dr hab. Wiesława Ewa Nikliñska

Zakład Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny w Bia³ymstoku
15-269 Bia³ystok, ul.Waszyngtona 13
tel.: +48 85 748 54 55, 748 54 54; faks: +48 85 748 54 55
e-mail: wieslawa.niklinska@umb.edu.pl
 

BYDGOSZCZ
Dr Agnieszka ¯uryñ

Katedra i Zak³ad Histologii i Embriologii
Collegium Medicum Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
85-092 Bydgoszcz, ul.Kar³owicza 24
tel.: +48 52 585 37 24
e-mail: azuryn@cm.umk.pl
 

GDAÑSK
Dr hab. inĹź. Piotr Wierzbicki

Katedra i Zak³ad Histologii
Gdañski Uniwersytet Medyczny
80-211 Gdañsk, ul.Dêbinki 1
tel.: +48 58 349 14 31
e-mail: piotr.wierzbicki@gumed.edu.pl
 

KATOWICE
Prof. dr hab. Ryszard Wiaderkiewicz

¦l±ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zak³ad Histologii i Embriologii
40-752 Katowice, ul. Medyków 18
tel./faks: +48 32 25 26 574
e-mail: wiader@sum.edu.pl
 

KRAKÓW
dr hab. Małgorzata Grzesiak

Zakład Endokrynologii

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

Wydział Biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

tel. 12 664 5030


e-mail: m.e.grzesiak@uj.edu.pl

LUBLIN
Dr hab. n. biol. Bo¿ena Pawlikowska-Pawlêga

Zak³ad Anatomii Porównawczej i Antropologii
Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie
20-033 Lublin, ul. Akademicka 19
tel.: +48 81 537 59 96
e-mail: bozena.pawlikowska-pawlega@poczta.umcs.lublin.pl
 

£ÓD¬
Prof. dr hab. Hieronim Bartel

Katedra Biostruktury
Zak³ad Morfologii
Uniwersytet Medyczny w £odzi
90-752 £ód¼, ul. ¯eligowskiego 7/9
tel.: +48 42 639 32 20; faks: +48 42 639 33 20
e-mail: hieronim.bartel@umed.lodz.pl
 

OLSZTYN
Prof. dr hab. Mariusz Majewski

Wydzia³ Nauk Medycznych
Katedra Biologii Medycznej
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
10-561 Olsztyn, ul. ¯o³nierska 14c
tel.: +48 89 524 61 16
e-mail: mariusz.majewski@uwm.edu.pl
 

POZNAÑ
Prof. dr hab. El¿bieta Kaczmarek

Katedra Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
60-781 Poznañ, ul.¦wiêcickiego 6
tel.: +48 61 869 91 81
e-mail: elka@amp.edu.pl
 

SZCZECIN
Dr hab. Ma³gorzata Piasecka, Prof. PUM

Samodzielna Pracownia Histologii i Biologii Rozwoju
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
72-210 Szczecin, ul. ¯o³nierska 48
tel.: +48 91 466 16 78; faks: +48 91 466 16 77
e-mail: mpiasecka@ipartner.com.pl
 

WARSZAWA
Dr Ewa Jankowska-Steifer

Katedra i Zak³ad Histologii i Embriologii
Centrum Biostruktury
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-004 Warszawa, ul.Cha³ubiñskiego 5
tel.: +48 22 629 56 75; faks: +48 22 629 52 82
e-mail: ejank@ib.amwaw.edu.pl
 

WROC£AW
Prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Oko³ów

Katedra i Zak³ad Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów ¦l±skich we Wroc³awiu
50-368 Wroc³aw, ul.Cha³ubiñskiego 6a
tel.: +48 71 784 16 70; faks: +48 71 784 00 82
e-mail: marzenna.podhorska-okolow@umed.wroc.pl
 

aktualności | konferencje | zarząd główny PTHC | oddziały regionalne | historia PTHC | członkowie honorowi | statut | wydawnictwa PTHC | inne wydawnictwa | metodyki | histochemia w świecie | ciekawe zdjęcia | ciekawe linki | archiwum | kontakt
Webmaster: Marek Jelenik